کمک به افرادی که گرایش ناخواسته به همجنس خود دارند.

|صفحه اصلی سایت|   شناخت   |   بهبودی   |   حکایات    |موضوعات مهم|   مقالات   |   کتاب   منابع   | پشتیبانیدرباره ما

اگر شما نمی خواهید همجنسگرا (گی) باشید ، شما مجبور نیستید. راهی وجود دارد برای اینکه بر احساسات و گرایشات به همجنس غلبه کنید. اگر شما می خواهید تغییر در زندگیتان ایجاد کنید شما می توانید. این وبسایت میتواند کمکی برای شما باشد.

 

گرایش به همجنس یک میل قوی نسبت به افراد با جنس موافق است. این علاقه میتواند به شکل اشتیاق برای توجه شان ، دوستی با آنها ، صمیمیت با آنها ، جذب شدن نسبت به بدنهای آنها و دیگر ویژگیهای جنسی باشد. انجمن روانشناسی از واژه همجنسگرایی برای اشاره کردن به مجموعه این گرایشات ، احساسات ، امیال ، رفتار جنسی ، هویت و همینطور جنبه های وابسته به آن مثل مشکل در مردانگی ، شناخت شخصی از خود ، تعلقات احساسی و موارد ارتباطی استفاده می کند.

فردی که گرایش به همجنس را تجربه می کند ممکن است گرایشات و احساسات جنسی را نسبت به همجنس تجربه کند اما حتما لزومی ندارد که رفتار جنسی با همجنس داشته باشد. گرایش به همجنس نمی تواند فقط به سادگی با وجود و یا عدم وجود رفتار جنسی بیرونی شناسایی شود.  

عوامل زیادی باعث بوجود آمدن گرایشات همجنسگرایی می شوند. گرایش به همجنس نتیجه یک فعل و انفعال پیچیده بین شخصیت ، عوامل بیولوژی و تجربه های در حین رشد می باشد. 

افراد گرایش به همجنس را انتخاب نمی کنند. این گرایشات بوجود می آیند به این خاطر که نیازهای احساسی و اجتماعی در طی سالهای رشد برآورده نشدند.

مردان به خاطر ترس از زنان گرایش به همجنس پیدا نمی کنند. زنان به خاطر ترس از مردان گرایش به همجنس پیدا نمی کنند. در حقیقت ، روابط با جنس مخالف تاثیر بسیار کمی در بوجود آمدن گرایش به همجنس دارند. در حقیقت گرایش به همجنس مربوط و ناشی از ارتباطات با جنس موافق است.

افرادی زیادی بوده اند که سابقا با گرایش و میل به همجنس و اینکه به اون احساسات عمل کنند ، کشمکش داشتند. اما حالا این احساسات و امیال را کاهش داده و رفتارهای جنسی مرتبط را از زندگی خود حذف کرده و حالا زندگی خیلی شادتری دارند و در آرامش بیشتری به سر می برند.

مقدمه ای بر گرایش به همجنس

راهی برای رهایی از گرایش به همجنس

 

 

حکایات تغییر

منابع

 

موضوعات مهم درباره گرایش به همجنس

 

مقالات

 

به گروه پشتیبانی ملحق شوید!

 

 

 

دانلود کتاب