کمک به افرادی که گرایش ناخواسته به همجنس خود دارند.

|صفحه اصلی سایت|   شناخت   |   بهبودی   |   حکایات    |موضوعات مهم|   مقالات   |   کتاب   منابع   | پشتیبانیدرباره ما

راهی برای نجات:

در این وبسایت ، آن دسته از ما که مشکلات همجنسگرایی خود را حل کرده اند ، سرگذشت و تجارب خود را برای کمک به کسانی که با این مشکل روبرو هستند بازگو می کنند. همانطور که زمانی ما با این مشکلات روبرو بودیم و به دنبال تغییر مشابه بودیم.

همه آنچکه ما می دانیم این است که مسیر تغییر برای ما مناسب است ، زیرا در این مسیر ما شفا ، پذیرش ، عشق ، برادری و آرامش را یافته ایم که حقیقتا به دنبالش بودیم.

مواجه شدن با یک انتخاب:

مواجه شدن با این حقیقت که شما احساسات همجنسگرایانه ناخواسته دارید میتواند ناراحتیهای چشمگیری ایجاد کند. خصوصا اگر این احساسات عمیقا با ارزشها ، اعتقادات و اهداف شما در زندگی در تضاد باشند.

ما می دانیم که این مساله چگونه است چرا که خود ما تجربه مشابه آن را داشته ایم.

ما همچنین ، یکبار از روی نومیدی بین دو انتخاب مخالف قرار گرفتیم.

  •  یا اینکه به دنبال عشق خود به جنس مذکر برویم ( به شکل مخفیانه در داخل کشور و یا به شکل آشکار در خارج از کشور)   اما به ارزشها ، اعتقادات و اهدافمان در زندگی خیانت کنیم.

  •  یا اینکه با ارزشها ، اعتقادات و اهدافمان در زندگی وفادار بمانیم اما با اندوه اشتیاق خود را برای رابطه عاشقانه با جنس مذکر سرکوب نمائیم.

البته که ما راه دوم را انتخاب کردیم. هر چند سختیهای بسیاری در این راه در برابر ما قرار داشت ولی ما توانستیم با کمک خداوند این سختیها را پشت سر گذاشته و به لذت و عشق عمیقی در زندگی دست یابیم که قبلا هرگز آن را تجربه نکرده بودیم.

 

راهی برای رهایی از همجنسگرایی

منظور ما از تغییر چیست ؟

آیا تغییر واقعاً امکان پذیر است؟

چرا تغییر؟

موضوع شرم و حیا نمی باشد؟

علتهای ریشه ای ، پیامدهای همجنسگرایی

چرا این به کار نیامد؟

راه حل ما: یک سفر چهار وجهی

سئوالها و جوابها

 

یک سفر چهار وجهی

مردانگی

حقیقی بودن

تامین نیازها

تسلیم شدن

پیدا کردن علتهای ریشه ای ، برآوردن احتیاجات پنهان :

مثل شما ، ما هیچوقت احساس گرایش به همجنس را انتخاب نکردیم. بنابراین به سادگی هم نمی توانیم انتخاب کنیم که آنها را نداشته باشیم. ما نمی توانیم فقط آرزو کنیم و یا اراده کنیم که آنها از ما دور شوند.

اما ما یافتیم که ما می توانیم ریشه های اصلی این تعارض را بیابیم ، که واقعاً درباره رابطه جنسی نبودند. بلکه مربوط می شدند به اشتیاق برای عشق مردانه واقعاً عمیق که از زمان کودکی و جوانی هنوز برآورده نشده بود. یک آرزوی شدید برای تائید پدر ، شاید پذیرفته شدن در گروه همسالان و یا احساس درونی ما در مورد فقط پذیرفته شدن به عنوان یکی از مردان.

آنچکه ما احتیاج داشتیم این بود که احتیاجات مرکزی و پنهان خود را برآورده سازیم تا اینکه احساسات خود را سرکوب سازیم. ما به رابطه جنسی یا عشق با مردان احتیاج نداشتیم بلکه ما محتاج رابطه برادرانه با آنها در بین گروه مردان و برای پذیرش و تائید خود به عنوان یک مرد در بین دیگر مردان بودیم.

تغییر امکانپذیر است.

با التیام یافتن زخمهای به خاک سپرده شده

با برآورده ساختن صحیح احتیاجات درونی برای عشق ، پذیرش و مردانگی

با تسلیم کردن بقیه امور به خداوند

ما این را یک سفر چهار وجهی می نامیم. یک سفر چهار وجهی از اتصال به مردانگی ، از واقعی بودن ، برآورده ساختن احتیاجات حقیقی و تسلیم شجاعانه.

مردانگی

واقعی بودن

احتیاجات حقیقی

تسلیم

اشتباه نکنید چونکه این یک سفر دشوار است. گاهی اوقات یک کار رنج آور است. اما در نهایت برای ما لذت فراوان به ارمغان آورد ، بسیار بیشتر از لذت زمانی که ما یک هویت ، روابط و یا زندگی همجنسگرایانه را در پیش بگیریم. در حقیقت ، این سفر ما را به هدفی رساند که همیشه به دنبال آن بودیم.

دانلود کتاب

 صفحه اصلی سایت

    عناوین توصیه شده :  

رشد مردانگی

به دنیای مردان دوباره وارد شوید!

 

درمان جبرانی همجنسگرایی مردانه  

ژوزف نیکولوسی

 

 

 

نهضت حقوق گی و طرفداری افراطی از گی

علتهای ریشه ای ، پیامدهای همجنسگرایی

راه حل ما: یک سفر چهار وجهی

چگونه بر رفتار همجنسگرایی غلبه کنید