کمک به افرادی که گرایش ناخواسته به همجنس خود دارند.

|صفحه اصلی سایت|   شناخت   |   بهبودی   |   حکایات    |موضوعات مهم|   مقالات   |   کتاب   منابع   | پشتیبانیدرباره ما

موضوع شرم و حیا نمی باشد

این ممکن است خنده دار به نظر برسد اما خیلی از مردهایی که این سفر را برای رهایی از همجنسگرایی طی کرده اند دریافته اند که تازمانیکه نتوانند به خودشان عشق بورزند و خودشان را قبول داشته باشند. دقیقا همین اکنون ، بدون هیچگونه تغییر ، پیشرفت کمی خواهند داشت.

پذیرفتن خوبیهایمان ، ارزشها و تواناییهایمان به عنوان مردان در کنار کاستیهایمان یک عامل مهم و اولین قدم در خروج از همجنسگرایی بود.

ما دریافتیم که شرم نمی تواند هرگز یک انگیزه موثر برای تغییر باشد. زیرا که شرم تنها شرم ایجاد می کند و این شرم میتواند احساسات همجنسگرایانه و رفتارهای واکنشی را در ما شعله ور سازد. این واقعاً آنها را از بین نمی برد. هر کسی که با انگیزه خجالت برای تغییر همجنسی تلاش می کند مطمئن باشد که تغییر نه تنها حاصل نخواهد گردید بلکه احساس شرم و خجالت افزایش نیز خواهد یافت. شرم هیچگاه باعث تغییرات بادوام نمی گردد.

به همین ترتیب افراد دیگری که تغییر را برای خرسندی دیگران مثل خانواده ، دوستان ، گروههای مذهبی یا جامعه دنبال می کنند به احتمال زیاد در این سفر به موفقیت و رضایتی نخواهند رسید چرا که آنچه را که انجام می دهند دقیقا خواسته قلبشان نمی باشد.

حقیقت این است که شما خوب و با ارزش هستید دقیقا همانطور که شما امروز هستید ، بدون هیچ تغییر ... حتی اگر شما هرگز تغییر نکنید.

 

راهی برای رهایی از همجنسگرایی

منظور ما از تغییر چیست ؟

آیا تغییر واقعاً امکان پذیر است؟

چرا تغییر؟

موضوع شرم و حیا نمی باشد؟

علتهای ریشه ای ، پیامدهای همجنسگرایی

چرا این به کار نیامد؟

راه حل ما: یک سفر چهار وجهی

سئوالها و جوابها

یک سفر چهار وجهی

مردانگی

حقیقی بودن

تامین نیازها

تسلیم شدن

-         پیگیری تغییر برای با ارزش کردن یک فرد نمی باشد . شما هم اکنون با ارزش هستید.

-         پیگیری تغییر به معنی تسلیم کردن هر آنچه در گرایش به همجنس منفی می باشد است مثل : شهوت ، وسواس ، زخمهای احساسی پنهان ، محرمانه بودن ، تنهایی و درگیری ... در حالیکه تمام آنچکه مثبت است فراگیریم مثل : التیام بخشیدن به زخمهای گذشته ، عشق ورزیدن و مورد عشق و محبت قرار گرفتن ، پذیرفتن و پذیرفته شدن ، برای اینکه حالت مردی را با آغوش باز به شکل کامل بپذیریم ، وصل شویم و متعلق باشیم.

-         پیگیری تغییر درباره یکسوسازی ارزشها ، اعتقادات و احتیاجات اصلی و رفتار ما با یکدیگر است . همینطور برای خیلی از ماها به عنوان یکسوسازی اراده خداوند با خودمان به هر شکل ممکن می باشد .

 

دانلود کتاب

 صفحه اصلی سایت

    عناوین توصیه شده :  

رشد مردانگی

به دنیای مردان دوباره وارد شوید!

 

درمان جبرانی همجنسگرایی مردانه  

ژوزف نیکولوسی

 

 

 

نهضت حقوق گی و طرفداری افراطی از گی

علتهای ریشه ای ، پیامدهای همجنسگرایی

راه حل ما: یک سفر چهار وجهی

چگونه بر رفتار همجنسگرایی غلبه کنید