کمک به افرادی که گرایش ناخواسته به همجنس خود دارند.

|صفحه اصلی سایت|   شناخت   |   بهبودی   |   حکایات    |موضوعات مهم|   مقالات   |   کتاب   منابع   | پشتیبانیدرباره ما

راه حل ما: یک سفر 4 وجهی

بسیاری از افراد در جستجوی تغییر گرایش ناخواسته به همجنس بوده اند. بعضی به شکل کامل موفق شده اند. برخی دیگر، به شکل نسبی تغییر داشته اند یا اصلا پیشرفتی نداشته اند. بسیاری در بین راه نا امید شده اند به این خاطر که نتیجه ای را که انتظار داشتند به سرعت و یا به شکل کامل نیافتند. بعضی درمان را رها می کنند ظاهرا به این دلیل که هر آنچکه آنها تابحال امتحان کرده اند موثر واقع نشده است. هیچ چیز کارگر نمی باشد.

موانع راه

در زندگیمان ، ما دریافتیم که به موانعی در مسیر تغییر برخورد می کنیم وقتیکه سعی ما وسیع و فراگیر نباشد. این موانع وقتی  اتفاق می افتاد که ما تمام تلاشمان را فقط در یک جنبه از درمان قرار می دادیم به طور مثال معنویت. و برای کار در دیگر جنبه های درمان مثل غلبه کردن بر بیگانگی بودن با مردان و حالت مردی ، التیام دادن زخمهای گذشته و پیدا کردن و مرتفع ساختن نیازهای حقیقی مقاومت می کردیم.

ما همچنین به موانع راه بر می خوردیم وقتیکه ما مشتاق نبودیم که هر آنچه لازم بود یا هر آنچه اتفاق می افتاد را برای رسیدن به تغییر بپذیریم.

بعضی از ما می گفتیم " من حاضر هستم که تغییر بکنم به شرط اینکه هیچ کس متوجه نشود که من اینچنین مشکلاتی داشتم." یا اینکه " من می خواهم تغییر بکنم اگر خداوند همه کار را برای من انجام بدهد." یا " اما اگه فقط من مجبور نشوم به زحمت بیفتم." یا " اما اگه فقط ... " همانطور که در برنامه معنوی 12 قدم ملاحظه می کنید "راه نصفه کاره هیچ فایده ای ندارد" اغلب ملاحظه می شد که بیشترین مواردی که در تغییر آن مقاومت نشان می دادیم ، مهمترین مواردی بود که ما مجبور بودیم تغییر بدهیم."

راهی برای رهایی از همجنسگرایی

منظور ما از تغییر چیست ؟

آیا تغییر واقعاً امکان پذیر است؟

چرا تغییر؟

موضوع شرم و حیا نمی باشد؟

علتهای ریشه ای ، پیامدهای همجنسگرایی

چرا این به کار نیامد؟

راه حل ما: یک سفر چهار وجهی

سئوالها و جوابها

یک سفر چهار وجهی

مردانگی

حقیقی بودن

تامین نیازها

تسلیم شدن

یک راه حل یکپارچه:

در این کتاب " رشد مردانگی " ، آلان مدینگر می نویسد که همجنسگرایی یک مشکل تنها نمی باشد بلکه یک مشکل گروهی است که با یکدیگر گرایش به همجنس را به وجود می آورد. او می نویسد که هر کدامیک از این مشکلات باید به طور جداگانه با آن برخورد گردد. او می نویسد ، این طور بود که ما دریافتیم که کاستن و از بین بردن احساسات گرایش به همجنس و ایجاد گرایش به جنس مخالف برای بهبود زندگی ، تغییر در چهار بخش وسیع است که دارای اشتراک می باشند.

دانلود کتاب

 صفحه اصلی سایت

    عناوین توصیه شده :  

رشد مردانگی

به دنیای مردان دوباره وارد شوید!

 

درمان جبرانی همجنسگرایی مردانه  

ژوزف نیکولوسی

 

 

 

نهضت حقوق گی و طرفداری افراطی از گی

علتهای ریشه ای ، پیامدهای همجنسگرایی

راه حل ما: یک سفر چهار وجهی

چگونه بر رفتار همجنسگرایی غلبه کنید