کمک به افرادی که گرایش ناخواسته به همجنس خود دارند.

|صفحه اصلی سایت|   شناخت   |   بهبودی   |   حکایات    |موضوعات مهم|   مقالات   |   کتاب   منابع   | پشتیبانیدرباره ما

درمان برای گرایش به همجنس

درمان پذیرش جنسیت میتواند به شما کمک کند تا هویت خود را شفاف ساخته و انتخاب‌هایی در زندگی داشته باشید که با ارزشهای شخصی شما سازگار هستند.

موضوعات مهم درباره گرایش به همجنس

- طرح عملی

- درمان

- انتخاب ، آزادی و مسئولیت پذیری
- مطالعه شخصی
- گروه های پشتیبان
- برنامه های ورزشی
- رفتار
- ادراک خویشتن
- هویت جنسی
- احساسات
- روابط
- معنویت
- مصیبت

متخصصان بالینی اغلب این مساله را ذکر میکنند که همجنسگرایی راجع به سکس نمیباشد. بلکه این راجع به روابط و هویت جنسی است. جنسیت مفاهیمی دارد که ورای خصوصیات فیزیکی است که یک شخص را از نظر بیولوژیکی مرد یا زن میگمارد. جنسیت یک نقشی با مسئولیتها و خصوصیات خاص از قبیل پدری و مردانگی میباشد.

مردان معمولا از آنها انتظار میرود که ویژگیهای پدری را در خود ترویج دهند که شامل یاد گرفتن عشق ورزیدن به خانواده ، فراهم کننده بودن و محافظت کننده نسبت به کسانی که مسئولیت نسبت به آنها وجود دارد و موارد دیگر میشود. زنان ویژگیهای مهربانی ، محبت و تربیت خصوصا برای بچه ها را در خود ترویج میدهند.

یک قسمت کلیدی در رویارویی با گرایش به همجنس ، درمان میباشد. هم درمان انفرادی و هم درمان گروهی. علاوه بر مطالعات شخصی و گروههای پشتیبان ، درمان نیز ضروری است زیرا بعضی مسائل فقط میتواند بوسیله درمانگر آموزش دیده طی جلسات درمانی مورد بررسی قرار گیرد. این یک فرآیند شناخت خود ، پذیرش خود و رشد است. برای بیشتر افراد ، این یک مصالحه مشکل و رنج آور است. هر چند که زندگی شما شفاف تر میشود اما ممکن است راحت‌تر نشود ، هیچ راه میانبری برای رشد شخصی وجود ندارد. احساسات انسانی پیچیده هستند و موقعیتهای دشوار به راحتی نمیتوانند حل شوند. این قسمت درباره روشهای روان درمانی متفاوت صحبت میکند و اطلاعاتی برای انتخاب یک درمانگر خوب در اختیار شما قرار میدهد. بعد درمان انفرادی و گروهی را مورد بحث قرار میدهد و توضیح میدهد که چگونه هر کدام از آنها میتوانند مفید باشند.

         روشهای روان درمانی مدرن

         درمان پذیرش هویت گی

         درمان پذیرش جنسیت

         انتخاب یک درمانگر

         فرایند درمانی

         اگر روان درمانی برای شما فراهم نمیباشد.

         درمان انفرادی

         درمان گروهی

روشهای درمانی مدرن

روشهای درمانی مدرن برای کسانی که با گرایش به همجنس چالش دارند شباهت کمی به تاریخ فرومایه درمان مشکلات احساسی دارد. در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم ، متخصصان روان گرایش به همجنس را به عنوان یک بیماری ذهنی در نظر میگرفتند و سعی داشتند که آن را با اقدامات شدیدی از قبیل درمان با ضربه برقی ، تزریق هورمون ، اخته کردن ، بیرون آوردن زهدان یا رحم و حتی برش قسمتی از مغز انجام دهند.

امروزه ، متخصصان روشهای انسانی تری را استفاده میکنند تا اینکه به افراد کمک کنند احساسات خود را بفهمند و با آنها روبرو شوند. هیچ نیازی نیست که از درمان بترسید و مطمئنا هیچ دلیلی وجود ندارد که احساس نابسنده بودن داشته باشید به این خاطر که شما یک درمانگر را می بینید. در دنیای پیچیده امروز ، بیشتر افراد به علل گوناگون در مراحلی از زندگی میتوانند از روان درمانی بهره ببرند. اگر شما پیشنهاداتی که در این قسمت داده شده است را مورد ملاحظه قرار دهید و درمانگر خود را عاقلانه انتخاب کنید ، این انتخاب میتواند یک تجربه با ارزش باشد.

متخصصان بالینی اغلب این مساله را ذکر میکنند که همجنسگرایی راجع به سکس نمیباشد. بلکه این راجع به روابط و هویت جنسی است. جنسیت مفاهیمی دارد که ورای خصوصیات فیزیکی است که یک شخص را از نظر بیولوژیکی مرد یا زن میگمارد. جنسیت یک نقشی با مسئولیتها و خصوصیات خاص از قبیل پدری و مردانگی میباشد. مردان معمولا از آنها انتظار میرود که ویژگیهای پدری را در خود ترویج دهند که شامل یاد گرفتن عشق ورزیدن به خانواده ، فراهم کننده بودن و محافظت کننده نسبت به کسانی که مسئولیت نسبت به آنها وجود دارد و موارد دیگر میشود. زنان ویژگیهای مهربانی ، محبت و تربیت خصوصا برای بچه ها را در خود ترویج میدهند.

در روان درمانی یک رنج وسیعی درمان وجود دارد ، که روشی که برگزیده میشود بستگی به نتیجه مطلوب هر فرد دارد.

درمان پذیرش هویت گی

خیلی از متخصصین سلامت روان درمان پذیرش هویت گی را انجام میدهند ، که افراد را تشویق میکند تا "آفتابی شده" و همجنسگرایی را به عنوان یک گرایش بپذیرند که آنها تاکید میکنند همجنسگرایی یک تنوع جنسی سالم و طبیعی است. این نوع روش درمانی پیشنهاد میدهد دلیل اینکه افراد درباره گرایش به همجنس ناخشنود هستند این است که آنها از خود تنفر دارند و نیز به خاطر این است که جامعه یک تبعیض ضد-گی دارد. هدف درمان پذیرش گی ، قبولاندن به افراد است تا اینکه خودشان را به گونه ای که در حال حاضر هستند بپذیرند و با گی بودن خود راحت باشند.

درمان پذیرش جنسیت

درمان پذیرش جنسیت درمانی است که به افراد کمک میکند تا رشد جنسی خود را بشناسند و آنها را یاری میکند تا انتخابهای همخوانی با ارزشهای شخصی خود داشته باشند. فرضیه اساسی درمان پذیرش جنسیت این است که جامعه و تغییرات احساسی بر هویت جنسی تاثیر میگذارند و اینکه بالاخره هویت جنسی فرد را معلوم میکنند. تمرکز این درمان در این است که به افراد کمک کند تا اینکه هویت جنسی مردانه و یا زنانه خود را به طور کامل رشد دهند.

برای اشخاصی که این برایشان معین شده است که گرایش به همجنس با ارزشهای شخصی شان جور در نمی‌آید ، درمان پذیرش جنسیت میتواند به آنها کمک کند تا اینکه یاد بگیرند خود را دوست داشته باشند ، هویت خود را محترم بشمارند و اینکه خود-ارزشی خود را با همخوان شدن با ارزشهای شخصی رشد دهند.

اشکال گوناگونی از درمان پذیرش جنسیت وجود دارد. روان درمانی جبرانی تلاش میکند به مردان کمک کند تا منبع مشکل را شناخته ، روابط غیر شهوانی با همجنسان برقرار کرده تا اینکه گرایشات جنسی را که آنها نسبت به مردان احساس میکنند کاهش دهد ، و اینکه آنها در هویت جنسی خود مطمئن‌تر شوند و از روابط با جنس مونث لذت ببرند. این درمان بر این اساس است که گرایشات به همجنس به خاطر رشد هویت جنسی ناتمام و جداسازی تدافعی از دیگر مردان به‌ وجود می آید. " درمان جبرانی یک معالجه ای به معنای پاک کردن تمامی احساسات همجنس‌خواهانه نمیباشد ، ولیکن درمان موفقی است که هویت مردانه را تقویت میکند.

روشهای دیگر شامل تکامل جنسیتی ، شامل درمان تغییر مسیر ( که بوسیله دکتر ویلیام کنزیگلیو در کتاب "همجنسگرایی دیگر بس است: استراتژیهای کاربری برای غلبه بر همجنسگرایی افراد مسیحی" شرح داده شده است) و درمان اصلاح آموزش ( که بوسیله دکتر الیزابت موبرلی در کتاب "همجنسگرایی: اخلاقیات یک مسیحی جدید" شرح داده شده است) میباشد.

انتخاب یک درمانگر

انتخاب یک درمانگر خوب حیاتی است به خاطر اینکه یک درمانگر بد میتواند به شما بیشتر ضرر بزند تا اینکه کمک بکند. از آنجائیکه درمان پذیرش گی ، بیشترین درمانی است که بکار میرود ، این ممکن است راحت باشد که چنین درمانگری پیدا کرد. ولیکن ، درمانهای جبرانی ، تغییر مسیر و اصلاح آموزش به شکل وسیعی بکار برده نمیشود و شما ممکن است پرس و جو کنید تا اینکه چنین درمانگری پیدا کنید.

یک درمانگری را پیدا کنید که بتواند درک کند و شما را در ارزشهای شخصی تان یاری دهد. اگر شما یک فرد با اعتقادات مذهبی محکمی هستید ،درمانگر ایده‌ال برای شما کسی است که از ارزشهای مذهبی شما حمایت میکند. اون نیاز دارد که انگیزه های معنوی شما برای تغییر را درک کرده و آنها را حمایت کند. درمانگر شما نیاز دارد که بفهمد و قادر باشد که شما را در نقشهایی که خداوند برای مردان و زنان در نظر گرفته است یاری دهد و اون نیاز دارد که یک الگوی خوبی برای یک مرد یا یک زن باشد به این خاطر که از خیلی جهات اون دوست شما و راهنمای شما خواهد بود. دکتر الیزابت موبرلی توصیه میکند که درمانگر از نظر احساسی با راهنماییهای درمانی در فرایند شرکت میکند. بسته به نیاز خاص شما ، شما ممکن است که به یک روانکاو ، یک روانپزشک ، یک روانشناس و یا یک مددکار اجتماعی بالینی دارای لیسانس احتیاج داشته باشید.

مصلحت این است که به چند دلیل مردان یک درمانگر مرد و زنان یک درمانگر زن انتخاب کنند. از آنجائیکه بخشی از مشکل مردان به علت جداسازی تدافعی از مردان است ، یک درمانگر مرد در موقعیت بهتری نسبت به یک درمانگر زن است تا اینکه درمانجو را در موانعی که حین رشد ممکن است با پدرش یا دیگر مردان داشته است یاری دهد. اگر تجربه درمانی شما موفقیت آمیز است ، روابط صمیمی که شما با درمانگرتان به ‌وجود می‌آورید به خودی خود التیام دهنده هستند و شما را تشویق میکند که روابطی را با دیگران مردان همجنس خود به‌ وجود آورید.

به خاطر اینکه درمان یک سرمایه گذاری مهمی در وقت و سرمایه شما است. مطمئن باشید که درمانگر شما کسی است که میتواند کمکی را که شما نیاز دارید برای شما فراهم کند. با او درباره اینکه چگونه فرایند درمان را با شما پیش میبرد بحث کنید. درباره سیستم ارزشی خودتان و آنچه شما از درمان توقع دارید صحبت کنید. صحبت کردن راجع به مسائل مالی را به تعویق نیاندازید و مطمئن شوید که آنها در حد بودجه شما هستند. بیمه درمانی شما ممکن است که برخی از ملاقاتها را پوشش دهد.

فرایند درمانی

بخشی از فرایند درمانی ممکن است راجع به این باشد که گذشته را کنکاش کنید. جو دالاس مینویسد که " ما میتوانیم از گذشته یاد گرفته و بدین صورت حال حاضر را بهبود دهیم." بعلاوه " گذشته به ما کمک میکند تا اینکه حال حاضر را بفهمیم. و آنچه را که ما می فهمیم میتوانیم مورد رسیدگی قرار دهیم. " درک گذشته برای خیلی افراد مفید است ، ولی اینجا چهار نوع احتیاط وجود دارد :

نقش گذشته را در مورد موقعیت حال حاضر مورد سرزنش قرار ندهید و نقش قربانی را بازی نکنید که هیچ کنترلی بر حال حاضر خود ندارید. مساله این نیست که گذشته چقدر رنج آور بوده است، شما نمیتوانید از مسئولیت آنچه در حال حاضر انجام میدهید اجتناب کنید. هدف شما حالا این است که علت چالشهای خود را بفهمید تا اینکه یاد بگیرید چگونه میتوانید آنها را حل کنید.

مواظب خاطرات ساختگی باشید. یک تمایلی وجود دارد برای اینکه خاطراتی را در گذشته بسازید برای اینکه حال حاضر را شرح دهید. اگر شما جایی مطالعه کنید که تجربیات کودکی خاصی میتواند باعث عکس العمل‌های خاصی بشوند ، شما ممکن است به این اعتقاد پیدا کنید که آن چیزها برای شما در کودکی اتفاق افتاده است. شما ممکن است گذشته را دوباره تفسیر کرده و آن را منحرف بسازید یا اینکه وقایعی را در ذهن خود بسازید که هرگز اتفاق نیافتاده بودند ، همه و همه برای اینکه حال حاضر برای شما منطقی به نظر برسد.

اگر شما همه جوابها را در گذشته پیدا نکردید به این معنی نمیباشد که شما نمیتوانید حال حاضر را درست بکنید. در یک مرحله ای از درمانم من سعی بر این داشتم که بفهمم چرا من احساسات خاصی را در طی سنین مدرسه پیدا کردم . درمانگر من به من تمرینی داد تا اینکه به مدرسه ابتدایی بازگشته و یک ساعت با راه رفتن در حیاط مدرسه وقت بگذرانم تا اینکه احساساتی را که در طی یک واقعه خاص داشتم بتوانم دوباره بازسازی بکنم ، اما هرگز سرنخی بدست نیاوردم. تا امروز ، من نمیدونم که چرا من به اون واقعه بدان شکل عکس‌العمل نشون دادم. باوجود اینکه من هیچ سرنخی را در حال حاضر در دست ندارم ، اما اجازه نمیدهم که این مساله من را آزار بدهد. گذشته احتیاج ندارد که به شکل کامل تفسیر شود.

آنقدر بر گذشته متمرکز نشوید که امروز را فراموش کنید. هر چند که گذشته ممکن است کلیدهایی در دست داشته باشد که به شما کمک کند تا حال حاضر را متوجه بشوید ، ولی بیشترین زمان خود را بر روی احساسات ، اقدامات ، طرحها ، شکست‌ها و موفقیتهای حال حاضر خود متمرکز کنید. گذشته فقط تا آنجایی با ارزش است که به شما کمک کند با حال حاضر روبرو شوید. اینکه گذشته چقدر مهم است به شدت آسیب روانی در گذشته بستگی دارد. اگر شما تجربه سوء استفاده جنسی در گذشته را نداشته‌اید ، شما بهتر است زمان زیادی را برای تحلیل مسائل گذشته نگذرانید. اگر شما مورد سوء استفاده قرار گرفته‌اید ، شما ممکن است که اندوه خود را ابراز کرده و آسیب روانی گذشته خود را حل کنید.

اگر روان درمانی برای شما فراهم نمیباشد

اگر شما از پس مخارج مالی درمان بر نمی‌آیید و یا اینکه یک درمانگر خوب در دسترس شما وجود ندارد ، شما میتوانید از مطالعه کتابهای کمک بخود که با دقت انتخاب شده‌اند و رویداد نگاری بهره برده و سعی کنید تا زندگی خود را تحلیل کنید. یک طرح عملی را برای خود ایجاد کنید و مطابق آن پیش بروید. زندگی خود را همانند یک فیلم ویدئویی تماشا کنید و مشخص کنید که چه چیزهایی را میخواهید تغییر دهید ، سپس تکالیفی برای خودتان در نظر بگیرید تا اینکه روابط شما را توسعه داده و کارهای را انجام دهید تا خویشتن‌شناسی خود را تقویت کند. شما میتوانید بوسیله دعا به خدواند جوابگو باشید ، و یا اینکه نسبت به خودتان با رویداد نگاری مسئول باشید و یا اینکه نسبت به یک دوست با ملاقاتهای شخصی یا تلفنی ، نامه یا ایمیل مسئولیت پذیر باشید. ولیکن مواظب باشید که ایمیل ، نامه و یا حتی تلفن جایگزین تماس نزدیک شما با دیگران مردان نشوند به خاطر اینکه تعاملات شخصی حیاتی هستند.

درمان شخصی

یک درمانگر ماهر میتواند شما را در فرایند رشد شخصی تان یاری دهد. او مشاور شخصی شماست برای اینکه همه تکه های پازل را در کنار هم بگذارید. او میتواند به شما کمک کند تا اینکه چطور مطالعات شخصی ، رشد معنوی ، روابط شخصی و تغییرات رفتاری را با یکدیگر یکپارچه کنید. او میتواند به شما کمک کند که چطور با یک روش عینی بتوانید تعادل زندگی خود را حفظ کنید. او میتواند راهنمای شما و محرم اسرار شما باشد.

درمان شخصی یک بخش ضروری از فرایند حل کردن مشکلات گرایش به همجنس شما میباشد. هر چند که این همه احتیاجات شما را فراهم نمیکند ، اما این میتواند به همه فعالیتهای شما جهت ببخشد. برای مثال ، اگر شما همچنین در یک برنامه ورزشی ، گروه درمانی ، گروه پشتیبان و یا یک تشکل مردانه شرکت میکنید ، درمانگر شما میتواند به شما کمک کرده تا اینکه ببینید چطور این تکه ها با هم ترکیب شده و به شما کمک میکند تا اینکه تعادل خود را حفظ کنید.

هم اینکه شما با درمانگر خود صحبت میکنید شما چیزهایی را در مورد خودتان کشف میکنید. اغلب به خاطر شرم یا تقصیر ما بعضی چیزها را آنچنان عمیق در درون خودمان دفن کرده ایم که ما حتی خودمان متوجه آنها نمی‌شویم. درمانگر آموزش دیده است که از شما سوالات صحیحی بپرسد تا اینکه به شما کمک کند مسائل را به درستی ببینید و اینکه شما را در حین فرایند راهنمایی کند. از او به عنوان یک فردی که صدای شما را شنیده و اظهار نظر میکند استفاده کنید. با او درباره مشکلات ، نگرانی‌ها و ترسهای خود صادق باشید. هیچ چیز را از او مخفی نگاه ندارید. درمان هنگامی موثر خواهد بود که شما یک رابطه صادقانه و باز با او برقرار میکنید. درمانگر بر اساس استانداردهای اخلاقی متعهد است که همه چیز را درباره شما محرمانه نگه دارد. او حتی نمیتواند به شخص دیگری بگوید که شما او را ملاقات میکنید. با همدیگه شما میتوانید طرحهای عملی را برنامه ریزی کنید تا اینکه شما را در هر مرحله به پیش ببرد و شما میتوانید گزارش پیشرفت و یا پسرفت خود را به او بدهید. شما در این سفر خیلی تنها نمی‌باشید اگر یک درمانگر در تمام راه در کنار شما باشد. مشاوره انفرادی میتواند به شما کند تا:

         مسائل شخصی و فاکتورهای زیربنایی خود را شناخته و آنها را حل کنید.

         اهداف شخصی خودتان را شناخته و آنها را به شکل واضح بیان کنید.

         یک طرح عملی ایجاد کرده  و بعد به شما کمک کرده تا بر روی آن کار کنید.

         موانع راه را شناخته و بر روی آنها کار کنید.

         دلگرمی و تشویق شوید وقتیکه شما مایوس هستید.

         آگاهی خودتان را از چیزهایی که شما نیاز به کار بر روی آن دارید افزایش دهید.

         درون بینی نسبت به احساسات و اعمال خود داشته باشید.

         یک دیدگاه بیرونی داشته باشید (به شما کمک شود تا اینکه سیاه و سفید ببینید وقتیکه هر آنچه شما می بینید خاکستری است.)

         نقاط قوت و نقاط ضعف شخصی خود را بشناسید.

         محیطی را برقرار ساخته تا اینکه صحبتهای خود را بیرون ریخته و بازخورد دریافت کنید.

         شخصی را به شما توصیه کند تا نسبت به او در مورد رفتار ، رشد و طرح عملی شخصی خود مسئولیت پذیر و جوابگو باشید.

         یاد بگیرید درسهایی که در موقعیتهای دیگر آموخته شده را برای خود عمومی بسازید.

         یاد بگیرید تا اینکه اطلاعات جدید را درونی سازی کنید ( یعنی اینکه قلب خود را وادار کنید که آنها را باور کنند.)

         یاد بگیرد که چطور هماهنگ با ارزشهای شخصی و سیستم اعتقادی خود زندگی کنید.

         یاد بگیرید که چطور بر رفتارهای اضطراری کنترل داشته باشید و بر اعتیادهای خود غلبه کنید.  

شمارش جلسات خود را داشته باشید. نه فقط به خاطر اینکه این جلسات درمانی گران هستند بلکه اگر تغییر برای شما اهمیت دارد ، همه توان خود را صرف کنید تا اینکه آنها را تا جایی که امکان دارد برای خود مفید گردانید. من این را مفید یافتم که از جلسات خودم یادداشت برداری کنم و بعدها به آنها مراجعه کنم. من در دفتر روزانه خودم تا آنجا که میتونستم درباره جزئیات هر جلسه نوشتم. این مفید بود که چیزهایی را که ما درباره‌اش بحث کرده بودیم را بعدا مرور کنم و همینطور بعدها به آنها برگشته و پیشرفت خودم را بسنجم. من خصوصا از چیزهایی نت بر میداشتم که من می خواستم درباره آنها در آینده فکر کنم و یا اینکه در جلسات آینده آنها را تعقیب کنم. من نمی‌خواستم اجازه بدم که عقیده های زودگذر از من بگریزند. آنها اغلب الهاماتی بودند که بعدا مشخص میشد مفید هستند. مطمئن شوید که شما تکالیفی را که از درمانگر خود می‌گیرید یادداشت می کنید و مطمئن شوید که شما آنها را تعقیب میکنید.

درمان گروهی

درمان گروهی نیز میتواند مفید باشد ، اما از نظر اهمیت بعد از درمان انفرادی قرار میگیرد. درمان گروهی بعضی از منافع از قبیل یک گروه پشتیبان را دارد. تفاوت در اینجاست که درمان گروهی همیشه بوسیله یک درمانگر ماهری رهبری میشود که میتواند بحث ها را با روشهای معنی داری تسهیل نماید. از آنجائیکه گروههای پشتیبان مورد راهنمایی قرار نمی‌گیرند، این ممکن است برای اعضای گروه راحت باشد تا اینکه احساسات خود را پنهان کرده و حتی آنها را امتناع نیز بکنند. اما در یک گروه درمانی ، درمانگر میتواند به اعضاء کمک کند تا با مسائل شاخ به شاخ شده و بنابراین مطمئن شوند که این مسائل به نتایج سالمی رسیده اند.

اگر شما مشغول به گروه درمانی شده‌اید ، این مهم است که شما درمان انفرادی نیز دریافت کنید تا اینکه شما بتوانید بر مواردی که در درمان گروهی مطرح میشود کار کنید. درمان گروهی میتواند به شما کمک کند تا :

         پشتیبانی دوطرفه از/برای افرادی داشته باشید که چالشهای مشابه شما را دارند.

         همدیگر را مسئول قرار دهید.

         یاد بگیرید تا دیگران را بپذیرید و احساس کنید که بوسیله آنها پذیرفته شده‌اید.

         یاد بگیرید تا خود را آشکار کنید.

         در مورد مسائلی که مهم است صحبت کرده و از دیگران بازخورد بگیرید.

         یاد بگیرید تا به درسهایی که میگیرد برای مواقع دیگر جنبه عمومی ببخشید.

         یاد بگیرید تا اطلاعات جدید را درونی یاد بگیرید (اینکه قلبا آنها را باور داشته باشید.)

         مهارتهای ارتباطی و رابطه ای را یاد بگیرید.

         یاد بگیرید که قاطع باشید.

         روابط و فعالیتهایی را در یک محیط امن تجربه کنید که بتواند برای شما همانند پلی به دنیای بیرون باشد.

         یاد بگیرید که نسبت به دیگران عطوفت داشته باشید همینکه شما شروع میکنید تا چالشهای آنها را از دیدگاه خودشان ببینید.

دوستم تاد آنقدر زندگی بسته ای داشت که تقریبا هیچ کس به غیر از خودش در مورد زندگیش چیز زیادی نمی‌دونست. بنابراین او به گروه درمانی رفت جائیکه او این شانس را داشت که مشکلاتش را برای دیگران شرح دهد و اینکه شروع به درد و دل کند. او مینویسد " هر دفعه ، این یک مقدار راحتتر میشد ، من متوجه شدم درد و دل کردن و تسهیم احساسات و واقعاً با دیگران نزدیک بودن در یک سطح احساسی به جای اینکه خطرناک باشد ، یکجوری لذت بخش بود. برای اولین بار در زندگیم ، من دیگر احساس نمی‌کردم که من قابل پذیرش نیستم و من متوجه این موضوع شدم که افراد میتوانند همه چیز را راجع به من بدانند اما هنوز بخواهند که دوست من باشند. در این تسهیم احساسات بود که من بعضی از نزدیکترین دوستهام را بدست آوردم."

دانلود کتاب

 صفحه اصلی سایت

    عناوین توصیه شده :  

رشد مردانگی

به دنیای مردان دوباره وارد شوید!

 

درمان جبرانی همجنسگرایی مردانه  

ژوزف نیکولوسی

 

 

 

نهضت حقوق گی و طرفداری افراطی از گی

علتهای ریشه ای ، پیامدهای همجنسگرایی

راه حل ما: یک سفر چهار وجهی

چگونه بر رفتار همجنسگرایی غلبه کنید