کمک به افرادی که گرایش ناخواسته به همجنس خود دارند.

|صفحه اصلی سایت|   شناخت   |   بهبودی   |   حکایات    |موضوعات مهم|   مقالات   |   کتاب   منابع   | پشتیبانیدرباره ما

منابع مرجع دیگر

 

 

منابع

منابع صوتی و تصویری

لیست کتابها

منابعی برای آقایان

منابعی برای همسران

منابعی برای خانواده و دوستان

منابع مرجع دیگر

National Association for Research & Therapy of Homosexuality (NARTH)

www.narth.com
NARTH offers an international referral service of licensed therapists offering sexual reorientation counseling in the United States, Canada, Europe, and Australia. For referrals, call NARTH at 1-888-364-4744. (Even if you find a therapist through NARTH, you will still need to interview the prospective counselor first to gauge his actual level of experience working with clients transitioning out of homosexuality.) NOTE: There is no referral list on the NARTH web site.

Courage

http://couragerc.net
Courage provides referrals to local Catholic support groups. See especially the World Wide Chapters page.

Evergreen

www.evergreeninternational.org/
Evergreen claims to have the world's largest data base of resources for assistance and support with SSA issues. Call 1-800-391-1000 or send an e-mail to info@evergreeninternational.org.

Exodus International

www.exodusinternational.org/
Exodus International gives referrals to Christian "ex-gay" ministries throughout the world that offer counseling or support groups. See http://exodus.to/ministry.shtml for U.S. ministries and http://exodusglobalalliance.org for ministries outside the U.S.

J.O.N.A.H.

www.jonahweb.org
J.O.N.A.H. helps Jewish strugglers find counselors who are supportive of change and understanding of the Jewish faith and culture. The hotline is (201) 433-3444.

دانلود کتاب

 صفحه اصلی سایت

    عناوین توصیه شده :  

رشد مردانگی

به دنیای مردان دوباره وارد شوید!

 

درمان جبرانی همجنسگرایی مردانه  

ژوزف نیکولوسی

 

 

 

نهضت حقوق گی و طرفداری افراطی از گی

علتهای ریشه ای ، پیامدهای همجنسگرایی

راه حل ما: یک سفر چهار وجهی

چگونه بر رفتار همجنسگرایی غلبه کنید