کمک به افرادی که گرایش ناخواسته به همجنس خود دارند.

|صفحه اصلی سایت|   شناخت   |   بهبودی   |   حکایات    |موضوعات مهم|   مقالات   |   کتاب   منابع   | پشتیبانیدرباره ما

منابع صوتی و تصویری

 

 

منابع

منابع صوتی و تصویری

لیست کتابها

منابعی برای آقایان

منابعی برای همسران

منابعی برای خانواده و دوستان

منابع مرجع دیگر


  

Video Clips: Diminish your unwanted Homosexuality & Develop your Heterosexual Potential.

Dr. Nicolosi is one of three founding members--and former President--of the National Association for Research and Therapy of Homosexuality (NARTH), a 1,000-member professional association founded in 1992 (www.narth.com). NARTH’s goal is –

  • To support mental-health professionals who work with same-sex-attracted clients seeking change.
  • To promote respect within the mental-health profession for worldview diversity—whether a person seeks to identify as gay, or to work toward developing his heterosexual potential.

You could watch Dr. Nicolosi's videos in following link.

http://www.josephnicolosi.com/videos2/

Audio CD: The Journey Out of Homosexuality

This audio presentation by Rich Wyler, the founder of People Can Change and the co-creator of the Journey Into Manhood healing weekend, provides a clear and succinct summary of the issues surrounding unwanted same-sex attraction and a clear path to overcoming it. In a sense, it is the audio summary of the People Can Change website.

This 70 minute audio presentation contains six tracks:

  • Introduction of the Presenter, Rich Wyler
  • Overcoming SSA - an Overview
  • Why Change? Motivations of Those Who Seek Change
  • Is It Really Possible? Research and Evidence
  • Causes of SSA
  • The Path Out - "A M.A.N.S. Journey"

FREE SHIPPING!!!

دانلود کتاب

 صفحه اصلی سایت

    عناوین توصیه شده :  

رشد مردانگی

به دنیای مردان دوباره وارد شوید!

 

درمان جبرانی همجنسگرایی مردانه  

ژوزف نیکولوسی

 

 

 

نهضت حقوق گی و طرفداری افراطی از گی

علتهای ریشه ای ، پیامدهای همجنسگرایی

راه حل ما: یک سفر چهار وجهی

چگونه بر رفتار همجنسگرایی غلبه کنید