کمک به افرادی که گرایش ناخواسته به همجنس خود دارند.

|صفحه اصلی سایت|   شناخت   |   بهبودی   |   حکایات    |موضوعات مهم|   مقالات   |   کتاب   منابع   | پشتیبانیدرباره ما

عضویت در گروه پشتیبان برای مردان


قانون اول: شرایط

با پیوستن به این گروه شما تصدیق می‌کنید که شما مردانی هستید که هدف آنها از پیوستن به این گروه دادن و دریافت کردن پشتیبانی برای تغییر از همجنسگرایی ناخواسته می‌باشد. مردانی که همیشه دگرجنسگرا بوده‌اند نیز میتوانند به این گروه بپیوندند اگر تنها قصد آنها دادن پشتیبانی یا افزایش درک خود بوده تا اینکه بدانند چگونه باید دیگران را پشتیبانی کنند. هر کس که با ادعاهای دروغین وارد گروه شود بعدا از گروه حذف خواهد شد.

         من تائید میکنم که این توصیف با من سازگار است و اینکه اینها نیت‌های من هستند.

         من در این توصیف قرار نمی‌گیرم.

دانلود کتاب

 صفحه اصلی سایت

    عناوین توصیه شده :  

رشد مردانگی

به دنیای مردان دوباره وارد شوید!

 

درمان جبرانی همجنسگرایی مردانه  

ژوزف نیکولوسی

 

 

 

نهضت حقوق گی و طرفداری افراطی از گی

علتهای ریشه ای ، پیامدهای همجنسگرایی

راه حل ما: یک سفر چهار وجهی

چگونه بر رفتار همجنسگرایی غلبه کنید